Zapytanie ofertowe

„Zakup oraz dostawa górskich rowerów elektrycznych fatbike”

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

 

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Grupa Bieszczadzka

 1. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok

NIP 7361039808

REGON 000706869

tel. 13/ 463 22 04

fax 13/ 464 98 04

e-mail: przetarg@goprbieszczady.pl

strona internetowa: http://www.bieszczady.gopr.pl

Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.02.2021. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwaną dalej ustawą Pzp.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

34422000-7 rowery z silnikiem

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok 2 szt. górskich rowerów elektrycznych fatbike o minimalnych parametrach zgodnych ze specyfikacją określoną poniżej, tj.:
 • Typ: rower górski,
 • Waga całkowita roweru: maksymalnie 26 kg,
 • Amortyzatory: przód i tył,
 • Napęd: elektryczny o mocy nie mniejszej niż 250 W / 85 Nm,
 • Akumulator: mocowany w ramie roweru o pojemności nie mniejszej niż 17,25 AH i watogodzinach nie mniejszych niż 720 Wh,
 • Ładowarka: ładowarka szybkiego ładowania minimum 4A z całkowitym czasem ładowania nie przekraczającym 5 h,
 • Rama: stop aluminium,
 • Rozmiar koła: 26”,
 • Szerokość opon: 4,5”,
 • Hamulce: hydrauliczne, czterotłokowe, tarczowe, tarcza z przodu nie mniejsza niż 200 mm tarcza z tyłu 180 mm,
 • Dwunastorzędowa kaseta o stopniowaniu od 10 do 51T,
 • Kolor ramy roweru oraz obręcze kół w jednym kolorze neonowozielonym z możliwością personalizacji na ramie (napis GOPR BIESZCZADY z krzyżem wraz z informacjami o dofinansowaniu zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy)
 • oznakowanie kodem rowerowym umożliwiającym rejestracje roweru i możliwość identyfikacji po kradzieży.
 1. Termin wykonania zamówienia (dostawy): do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 1. Warunki udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.
 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Ofertę należy sporządzić oraz złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
 3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 4. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. W przypadku braku w ofercie Wykonawcy ww. podpisanego oświadczenia– oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (jako nie odpowiadającą treści zapytania ofertowego).
 5. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z przedmiotem zamówienia) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
 6. W celu identyfikacji zaoferowanego produktu oraz oceny zgodności z zapisami określonymi w zapytaniu ofertowym, w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy podać nazwę producenta oraz model oferowanego produktu. W przypadku niewskazania w ofercie Wykonawcy ww. informacji – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (jako nie odpowiadającą treści zapytania ofertowego).
 7. Dopuszczalne jest jedynie złożenie oferty na całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: cena oferty – 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej kryterium. Oferty ważne i nie odrzucone będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

najniższa cena oferowana

Liczba pkt.= ——————————– x 100% (z dokładnością do 1 pkt.).

cena badanej oferty

 

 

 • Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. Przez cenę oferty rozumie się cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 2. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia w określonym terminie, w tym koszt dostawy całego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok.
 3. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wystarczających i wyczerpujących wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną. Przez zwrot „wystarczające i wyczerpujące wyjaśnienia” Zamawiający rozumie odpowiednio umotywowane, konkretne i bardziej szczegółowe, aniżeli sama oferta, informacje, przekonujące, że elementy cenotwórcze podane w ofercie Wykonawcy są realne i wiarygodne oraz, że umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dowodów i obliczeń na potwierdzenie podnoszonych okoliczności.
 6. Miejsce oraz termin składania ofert, sposób porozumiewania się stron:

 

 1. Oferty oraz innego rodzaju korespondencję (np. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) należy przekazywać do Zamawiającego drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres e-mail:przetarg@goprbieszczady.pl
 2. Oferty należy przesyłać do 10 lutego 2021 r. do godz.13:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty na adres e-mail:przetarg@goprbieszczady.pl).
 1. Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Warunki wyboru Wykonawcy:

 

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktowania się i wezwania do wyjaśnień treści złożonej oferty lub dokumentów, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności                         w przypadku, gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnień treści złożonej oferty lub dokumentów.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo doprecyzowania zasad realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 5. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu  na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały zaoferowane w złożonej ofercie.
 6. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie odrzucana i nie będzie podlegać dalszemu rozpatrywaniu.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 1. Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. W celu weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał podpisanego oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowaniana stronie internetowej http://www.bieszczady.gopr.pl a także na stronie internetowejhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie kształtuje zobowiązania Grupy Bieszczadzkiej GOPR do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Grupa Bieszczadzka GOPR zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i unieważnienia zapytania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 5. Wykonawcy nie przysługuje procedura odwoławcza od decyzji Zamawiającego o wyborze oferty.
 6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
  w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
 • Zasady zmiany treści zapytania ofertowego:
 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
 2. Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronieinternetowej http://www.bieszczady.gopr.ploraz na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pli będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

 • Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:
 1. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 05 lutego 2021 roku, w formie, o której mowa w rozdziale IX punkt 1.
 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.bieszczady.gopr.pl oraz na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i będą wiążące dla Wykonawców.

 

 • Osoby do kontaktu:
 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • W zakresie formalnym (sprawy dotyczące procedury) i merytorycznym (sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia): Elżbieta Słoboda, nr tel. 513 108 175, e-mail: przetarg@goprbieszczady.pl
 2. Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679  ( zwanym dalej „RODO” ) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65;
 • Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: prezes@goprjura.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. oceny złożonych zapytań ofertowych i wyboru oferty najkorzystniejszej,
 2. udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,
 3. realizacja i rozliczenie zamówienia,
 4. archiwizacja dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratoraart. 6 ust.1 lit.cRODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit.b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

 • Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi pocztowemu / kurierowi;.Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie Zamawiającego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 • Inne:
 1. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert.
 2. Umowa w sprawie powyższego zamówienia zostanie zawarta w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia zamieszczenia informacji o wyniku postępowania na stronach internetowych, o których mowa w rozdziale XI ust. 7 zapytania.
 3. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów udziału w postępowaniu..
 4. Istotne warunki zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Wzór umowy.
 3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.