DANE OSOBOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA
STOWARZYSZENIE GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujmy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka, KRS 0000828779 NIP 6871091138 , Regon 385586473.

2) Dane kontaktowe Administratora: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok, mail: poczta@gopr.pl

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gopr.pl lub pisemnie (na adres siedziby administratora).

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji:

a) zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
b) realizacji w zakresie niezbędnym do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w zakresie niezbędnym do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz dokumentowania wypadku na podstawie art.9 ust.2 lit. b RODO,
c) dążenia do zawierania i do realizacji umowy cywilno-prawnej umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
d) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych oraz prowadzenie korespondencji drogą mailową i tradycyjną jak i również nawiązywania kontaktów drogą telefoniczną art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e) danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a na podstawie zgody osoby fizycznej,

5) Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego współdziałają przy wykonywaniu ratownictwa górskiego, a w czasie prowadzenia działań ratowniczych organa administracji rządowej i samorządowej, jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej praz terenowe oddziały Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dyrekcji parków narodowych lub dyrekcji parków krajobrazowych oraz podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) W przypadku realizacji zadań wynikających z przepisów prawa ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich okres przetwarzania danych wynosi 10 lat. Pozostałe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie nakazanego prawem okresu, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

8) W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
e) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
f) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
g) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH WYZNACZYŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, Z KTÓRYM KONTAKT JEST MOŻLIWY POPRZEZ:

Kontakt mailowy: iod@gopr.pl