Zapytanie ofertowe

„Zakup oraz dostawa 2 szt. pojazdów ATV wraz z 2 parami gąsienic”

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Grupa Bieszczadzka
ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
NIP 7361039808
REGON 000706869
tel. 13/ 463 22 04
fax 13/ 464 98 04
e-mail: przetarg@goprbieszczady.pl
strona internetowa: http://www.bieszczady.gopr.pl
Oznaczenie postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.05.2021.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie sprawy.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2021.1129), zwaną dalej ustawą Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34113300-5 Pojazdy terenowe

2

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego: ul.
Mickiewicza 49, 38-500 Sanok 2 szt. pojazdów ATV (quadów) wraz z dwoma parami
gąsienic o minimalnych parametrach zgodnych ze specyfikacją określoną poniżej, tj.:
2.1. Pojazd ATV: quad (2 szt.):
 Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020
 Zamontowana wyciągarka z pełnym wyposażeniem (płyta aluminiowa, lina
syntetyczna grubości min. 6 mm i długości min. 15 m, prowadnica ślizgowa)
renomowanej firmy specjalizującej się w produkcji wyciągarek do pojazdów
terenowych, udźwig min. 1100 kg, max. 1600 kg, zabezpieczona fabrycznie przed
działaniem wody oraz z dostępem do części zamiennych
 Przełącznik sterujący wyciągarką na kierownicy blisko rękojeści, umożliwiający
sterowanie kciukiem
 Układ hamulcowy:
– z przodu tarcza hamulcowa przy każdym kole, sterowanie hydrauliczne a z tyłu układ
zabudowany wielotarczowy mokry;
lub
– cztery hamulce tarczowe
 Zamontowany hak wielofunkcyjny, kulowo – sworzniowy do ciągnięcia przyczepy
 Preferowany kolor czerwony, dopuszcza się pojazd w innym kolorze
 Możliwość obciążenia przedniego oraz tylnego bagażnika,
 Nadkola (błotniki) fabrycznie przystosowane do montażu napędów
alternatywnych, umożliwiających ich bezawaryjną pracę
 Stalowe obręcze kół 12’
 Zbiornik paliwa minimum 18 litrów
 opony o rozmiarze przód 26×8-12 lub 26×9-12 oraz tył 26×10-12 lub 26×11-12
 Silnik: benzynowy, jednocylindrowy, czterosuwowy, o pojemności minimum 680
ccm, czterozaworowy, chłodzony cieczą
 Napęd: 4wd, 2wd, z pełną blokadą przedniego mechanizmu różnicowego
załączaną z kierownicy
 Dostosowanie pojazdu do montażu i użytkowania napędów alternatywnych
 Automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów CVT z pozycją przełożeniami
szybkim, wolnym, neutralnym, wstecznym oraz pozycją parkowania
 Możliwość hamowania silnikiem przy jeździe w dół
 Podwozie: rozstaw osi max 1255mm, minimalny prześwit 275mm
 Wspomaganie kierownicy
2.2. Gąsienice (2 pary);
 Waga przód i tył po ok. 30 kg
 Rama z aluminium
 Całoroczne, uniwersalne, na wszystkie nawierzchnie, do czterokołowców z
napędem 4×4.
 Zamontowane sworznie obrotowe w trzech dwustronnych łożyskach, tulejach ze
stali nierdzewnej i łożyskach wypełnionych olejem minimalizującym korozję
 Dostosowane do parametrów pojazdów ATV z pozycji 2.1.
3. Wymagane oznaczenia:
Zamawiający wymaga umieszczenia na każdym pojeździe ATV następujących oznaczeń:
– logo „krzyż z napisem GOPR”,

3

– logo PL-BY-UA 2014-2020,
– logo: flaga Unii Europejskiej oraz informacja o współfinansowaniu.
Szczegółowe dane w tym dane graficzne dotyczące miejsca oznaczeń o których mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego punktu Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po podpisaniu
umowy na realizację zamówienia. Wykonane oznaczenia muszą być wysokiej jakości
pokryte laminatem UV wzmacniającym odporność na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV oraz zabezpieczone laminatem odpornym na działanie mycia
pojazdu w myjni automatycznej.
IV. Termin wykonania zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy sporządzić oraz złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
4. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego. W przypadku braku w ofercie Wykonawcy ww. podpisanego
oświadczenia– oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (jako nie odpowiadającą treści
zapytania ofertowego).
5. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
(zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z przedmiotem zamówienia) Zamawiający zastrzega
sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
6. W celu identyfikacji zaoferowanego produktu oraz oceny zgodności z zapisami określonymi
w zapytaniu ofertowym, w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
należy podać nazwę producenta oraz model oferowanego produktu. W przypadku
niewskazania w ofercie Wykonawcy ww. informacji – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
(jako nie odpowiadającą treści zapytania ofertowego).
7. Dopuszczalne jest jedynie złożenie oferty na całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych.
VII. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: cena
oferty – 100%
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej
kryterium. Oferty ważne i nie odrzucone będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość
punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

najniższa cena oferowana

4

Liczba pkt.= ——————————– x 100% (z dokładnością do 1 pkt.).
cena badanej oferty

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Przez cenę oferty rozumie się cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania
przedmiotu zamówienia w określonym terminie, w tym koszt dostawy całego przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok.
3. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia
wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli
będzie ona wzbudzała wątpliwość.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności
w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wystarczających i wyczerpujących wyjaśnień
pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną. Przez zwrot „wystarczające i
wyczerpujące wyjaśnienia” Zamawiający rozumie odpowiednio umotywowane, konkretne i
bardziej szczegółowe, aniżeli sama oferta, informacje, przekonujące, że elementy
cenotwórcze podane w ofercie Wykonawcy są realne i wiarygodne oraz, że umożliwiają
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dowodów i
obliczeń na potwierdzenie podnoszonych okoliczności.
IX. Miejsce oraz termin składania ofert, sposób porozumiewania się stron:
1. Oferty oraz innego rodzaju korespondencję (np. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje) należy przekazywać do Zamawiającego drogą elektroniczną (skany
dokumentów) na adres e-mail:przetarg@goprbieszczady.pl
2. Oferty należy przesyłać do 13 września 2021 r. do godz.13:00 (decyduje data i godzina
wpływu oferty na adres e-mail:przetarg@goprbieszczady.pl).

X. Termin związania ofertą:
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
XI. Warunki wyboru Wykonawcy:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo kontaktowania się i wezwania do wyjaśnień treści złożonej oferty lub
dokumentów, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności
w przypadku, gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnień
treści złożonej oferty lub dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo doprecyzowania zasad realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

5

5. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez
Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały
zaoferowane w złożonej ofercie.
6. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcami, którzy
złożyli oferty. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym zostanie odrzucana i nie będzie podlegać dalszemu rozpatrywaniu. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
7. Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. W celu
weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał podpisanego oświadczenia, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
8. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informację o wyniku
postępowania na stronie internetowej http://www.bieszczady.gopr.pl a także na stronie
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie kształtuje zobowiązania Grupy Bieszczadzkiej GOPR do
przyjęcia którejkolwiek z ofert. Grupa Bieszczadzka GOPR zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i unieważnienia
zapytania.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
11. Wykonawcy nie przysługuje procedura odwoławcza od decyzji Zamawiającego o
wyborze oferty.
12. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej
przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta
zostanie odrzucona.

XII. Zasady zmiany treści zapytania ofertowego:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania
ofertowego.
2. Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie
internetowej http://www.bieszczady.gopr.pl oraz na stronie internetowej

6

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i będzie wiążąca dla
Wykonawców.
XIII. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:
1. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie później niż do dnia 09 września 2021
roku, w formie, o której mowa w rozdziale IX punkt 1.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego zostaną
niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.bieszczady.gopr.pl
oraz na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i będą wiążące dla
Wykonawców.
XIV. Osoby do kontaktu:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
2. W zakresie formalnym (sprawy dotyczące procedury) i merytorycznym (sprawy
dotyczące przedmiotu zamówienia): Elżbieta Słoboda, nr tel. 513 108 175, e-mail:
przetarg@goprbieszczady.pl
XV. Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr
2016/679 ( zwanym dalej „RODO” ) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65;
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
email: prezes@goprjura.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) oceny złożonych zapytań ofertowych i wyboru oferty najkorzystniejszej,
b) udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,
c) realizacja i rozliczenie zamówienia,
d) archiwizacja dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora
art. 6 ust.1 lit.c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit.b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe
cele wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
operatorowi pocztowemu / kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację
publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub
publikowane na stronie Zamawiającego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa
dot. archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania
zamówienia ze środków UE.

7

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia
umowy.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

XVI. Inne:
1. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert.
2. Umowa w sprawie powyższego zamówienia zostanie zawarta w terminie do 5 dni
kalendarzowych, licząc od dnia zamieszczenia informacji o wyniku postępowania na stronach
internetowych, o których mowa w rozdziale XI ust. 7 zapytania.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród
ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.
4. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów udziału w postępowaniu..
5. Istotne warunki zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67360

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik n3 Wzór oświadczenia