Niniejszym informuję o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,
dotyczącego zadania pn.: „Zakup oraz dostawa 2 szt. pojazdów ATV wraz z 2 parami gąsienic”, znak postepowania: ZP.05.2021.

PLIK PDF